4.0 agus làrach-taice ùr

Tha tionndadh ùr de WordPress ri fhaighinn, 4.0. Uel, ag innse na fìrinn, on a sgaoil sinn a’ phacaid Ghàidhlig mu dheireadh air a shon (3.5.1) bha tionndaidhean eile dheth air tighinn a-mach ach cha robh tìde gu leòr againn a’ phacaid cànain ùrachadh, obair car toinnte a tha ann. Ach rinn sinn a’ chùis air airson 4.0 ’s e air ùr-thighinn. Tha iomadh gleus ùr ’na bhroinn agus gheibh sibh tuairisgeul mionaideach orra air a’ phrìomh-làrach aig WordPress.

iGaidhlig-Logo-3A bharrachd air sin, bu toigh leinn ur n-aire a tharraing do làrach eile nach robh ann an turas mu dheireadh, ’s e sin iGàidhlig. Tha e  ’na amas dha iGàidhlig fiosrachadh a sgaoileadh mu phrògraman is aplacaidean a tha ri làimh ann an Gàidhlig agus gheibhear stiùireadh mionaideach ann a thaobh stàladh is obrachadh nam prògraman sin. Tha sinn an dòchas gun còrd e ribh!

Ràinig 3.5.1

Seo dhuibh, a chàirdean tionndadh 3.5.1 a tha a’ tighinn an àite 3.4. Tha sinn cola-deug air dheireadh leis ach ’s e Microbost a tha coireach às agus na dòighean neònach a chleachdas WordPress gus pacaid ùr a dhèanamh. Cha tachair sin leis fhèin, tha agad ri tags a chruthachadh agus, ò, chan eil fhios a’m dè – bidh mise feumach air taic o rianaire mar is trice ’s bha am fear a chuidicheas mi caran trang.

Co-dhiù no co-dheth, tha e deiseil a-nis agus tha mi an dòchas gun còrd e ribh. Ma tha dad neònach ann, tha fhios agaibh far am faigh sibh greim orm!

Tha 3.4 ri fhaighinn a-nis!

Agus seo dhuibh e. Duilich gu bheil mi car fadalach leis, tha fhios agam gun dàinig e a-mach mu sheachdain air ais ach tha cus a’ dol an-dràsta fhèin. An dòchas gun còrd e ribh.

Mar a thuirt mi roimhe (ma thuirt mi e roimhe, chan eil mi buileach cinnteach), tha mi a’ cur fàilte air beachd sam bith mun eadar-theangachadh. Tha fios nach eil a leithid seo de rud furasta ann an cànan mar a’ Ghàidhlig. Tha fios gu bheil a’ Ghàidhlig glè chomasach air cainnt theicnigeach o shean ach tha beàrn car mòr eadar togail nam bàta fiodha agus an Lìon 2.0 … rinn mi mo dhìcheall agus tha mi pròiseil às ach tha fios gu bheil rudan ann a dh’fhaodadh a bhith dìreach beagan nas fhearr fhathast!

Cha naidheachd corra air cladach

Àidh… chan eil naidheachd mhòr agam dhuibh. Tha mi a’ dèanamh cinnteach nach bi sinn air dheireadh nuair a ghluaiseas sinn gu WordPress 3.4 uaireigin agus chuir mi barrachd bhlogaichean ris a’ showcase (eadar dà sgeul, ma tha deagh bheachd aig duine sam bith airson deagh eadar-theangachadh de showcase, bhithinn fada ’nur comain) – tha mu fhichead againn a-nis. Tha gu h-àraidh Bun-sgoil Ghàidhlig Inbhir Nis trang, cha mhòr leth-dhusan làraichean aca!

Ceart ma-tà, cumaibh oirbh leis a’ bhlogaireachd!