4.0 agus làrach-taice ùr

Air a phostadh le . Air a chur an-seo: Naidheachd

Tha tionndadh ùr de WordPress ri fhaighinn, 4.0. Uel, ag innse na fìrinn, on a sgaoil sinn a’ phacaid Ghàidhlig mu dheireadh air a shon (3.5.1) bha tionndaidhean eile dheth air tighinn a-mach ach cha robh tìde gu leòr againn a’ phacaid cànain ùrachadh, obair car toinnte a tha ann. Ach rinn sinn a’ chùis air airson 4.0 ’s e air ùr-thighinn. Tha iomadh gleus ùr ’na bhroinn agus gheibh sibh tuairisgeul mionaideach orra air a’ phrìomh-làrach aig WordPress.

iGaidhlig-Logo-3A bharrachd air sin, bu toigh leinn ur n-aire a tharraing do làrach eile nach robh ann an turas mu dheireadh, ’s e sin iGàidhlig. Tha e  ’na amas dha iGàidhlig fiosrachadh a sgaoileadh mu phrògraman is aplacaidean a tha ri làimh ann an Gàidhlig agus gheibhear stiùireadh mionaideach ann a thaobh stàladh is obrachadh nam prògraman sin. Tha sinn an dòchas gun còrd e ribh!

Ràinig 3.5.1

Air a phostadh le . Air a chur an-seo: Naidheachd

Seo dhuibh, a chàirdean tionndadh 3.5.1 a tha a’ tighinn an àite 3.4. Tha sinn cola-deug air dheireadh leis ach ’s e Microbost a tha coireach às agus na dòighean neònach a chleachdas WordPress gus pacaid ùr a dhèanamh. Cha tachair sin leis fhèin, tha agad ri tags a chruthachadh agus, ò, chan eil fhios a’m dè – bidh mise feumach air taic o rianaire mar is trice ’s bha am fear a chuidicheas mi caran trang.

Co-dhiù no co-dheth, tha e deiseil a-nis agus tha mi an dòchas gun còrd e ribh. Ma tha dad neònach ann, tha fhios agaibh far am faigh sibh greim orm!

Tha 3.4 ri fhaighinn a-nis!

Air a phostadh le . Air a chur an-seo: Naidheachd

Agus seo dhuibh e. Duilich gu bheil mi car fadalach leis, tha fhios agam gun dàinig e a-mach mu sheachdain air ais ach tha cus a’ dol an-dràsta fhèin. An dòchas gun còrd e ribh.

Mar a thuirt mi roimhe (ma thuirt mi e roimhe, chan eil mi buileach cinnteach), tha mi a’ cur fàilte air beachd sam bith mun eadar-theangachadh. Tha fios nach eil a leithid seo de rud furasta ann an cànan mar a’ Ghàidhlig. Tha fios gu bheil a’ Ghàidhlig glè chomasach air cainnt theicnigeach o shean ach tha beàrn car mòr eadar togail nam bàta fiodha agus an Lìon 2.0 … rinn mi mo dhìcheall agus tha mi pròiseil às ach tha fios gu bheil rudan ann a dh’fhaodadh a bhith dìreach beagan nas fhearr fhathast!

Cha naidheachd corra air cladach

Air a phostadh le . Air a chur an-seo: Naidheachd

Àidh… chan eil naidheachd mhòr agam dhuibh. Tha mi a’ dèanamh cinnteach nach bi sinn air dheireadh nuair a ghluaiseas sinn gu WordPress 3.4 uaireigin agus chuir mi barrachd bhlogaichean ris a’ showcase (eadar dà sgeul, ma tha deagh bheachd aig duine sam bith airson deagh eadar-theangachadh de showcase, bhithinn fada ’nur comain) – tha mu fhichead againn a-nis. Tha gu h-àraidh Bun-sgoil Ghàidhlig Inbhir Nis trang, cha mhòr leth-dhusan làraichean aca!

Ceart ma-tà, cumaibh oirbh leis a’ bhlogaireachd!

Agus breith!

Air a phostadh le . Air a chur an-seo: Naidheachd

Laigh an iolaire, rug an cat an cuilean – tha sgaoileadh againn, WordPress 3.3 sa Ghàidhlig. Nise, tha mi dol a sgaoileadh an fhacail agus bheir mi mo leabaidh orm an uairsin.

Gus an ath-thuras, oidhche mhath leibh agus an dòchas gun gabh sibh tlachd ann!

Mòr-thorrachd

Air a phostadh le . Air a chur an-seo: Naidheachd

Tha sgaoileadh an tionndaidh ùr, 3.3, a’ tighinn dlùth agus tha sinn a’ dèanamh ar dìcheall gum bi ann tionndadh Gàidhlig deiseil airson an latha ud, preusant na Nollaig dhuibh. Leis a sin, chan eil tuilleadh ’s cus tìde againn post mòr a sgrìobhadh an-seo an-dràsta fhèin 🙂