WordPress.org

News

Ràinig 3.5.1

Ràinig 3.5.1


Seo dhuibh, a chàirdean tionndadh 3.5.1 a tha a’ tighinn an àite 3.4. Tha sinn cola-deug air dheireadh leis ach ’s e Microbost a tha coireach às agus na dòighean neònach a chleachdas WordPress gus pacaid ùr a dhèanamh. Cha tachair sin leis fhèin, tha agad ri tags a chruthachadh agus, ò, chan eil fhios a’m dè – bidh mise feumach air taic o rianaire mar is trice ’s bha am fear a chuidicheas mi caran trang.

Co-dhiù no co-dheth, tha e deiseil a-nis agus tha mi an dòchas gun còrd e ribh. Ma tha dad neònach ann, tha fhios agaibh far am faigh sibh greim orm!

Fàg freagairt