Tha 3.4 ri fhaighinn a-nis!

Agus seo dhuibh e. Duilich gu bheil mi car fadalach leis, tha fhios agam gun dàinig e a-mach mu sheachdain air ais ach tha cus a’ dol an-dràsta fhèin. An dòchas gun còrd e ribh.

Mar a thuirt mi roimhe (ma thuirt mi e roimhe, chan eil mi buileach cinnteach), tha mi a’ cur fàilte air beachd sam bith mun eadar-theangachadh. Tha fios nach eil a leithid seo de rud furasta ann an cànan mar a’ Ghàidhlig. Tha fios gu bheil a’ Ghàidhlig glè chomasach air cainnt theicnigeach o shean ach tha beàrn car mòr eadar togail nam bàta fiodha agus an Lìon 2.0 … rinn mi mo dhìcheall agus tha mi pròiseil às ach tha fios gu bheil rudan ann a dh’fhaodadh a bhith dìreach beagan nas fhearr fhathast!